Humboldt-Kolleg

 

Etyka w Nauce i Życiu

Normy i dylematy

 

Toruń, 10-13 maja 2015 r.

.......................................................................................................................................................................

 

Etyka jako dział filozofii zajmuje się badaniem moralności oraz tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne czy tez określać źródła pochodzenia norm moralnych oraz zakresy ich obowiązywania. W języku potocznym słowo to często oznacza ocenę zachowania ludzkiego i związane z tym oczekiwania odnośnie określonego zachowania się w sytuacjach konfliktowych i niejednoznacznych.

Organizowany w Toruniu Humboldt-Kolleg pragniemy poświęcić tym zagadnieniom. Burzliwy rozwój kultury materialnej i nowych sposobów komunikowania się nie tylko nie ułatwia człowiekowi egzystencji, ale wręcz przeciwnie - często generuje konflikty i stawia przed nim konieczność dokonania wyboru określonego zachowania.

W trakcie planowanej konferencji będziemy chcieli zająć się rozmaitymi aspektami etyki jako źródła dla norm moralnych oraz prawnych, jak też sytuacjami kiedy dochodzi do obiektywnego czy też subiektywnego konfliktu pomiędzy tymi normami a działaniem człowieka.

Istotnymi źródłami różnorodnych systemów etycznych są religie. Proponowane przez nie systemy etyczne maja wprawdzie szereg elementów podobnych czy nawet wspólnych, ale też w wielu punktach znacząco odmiennych. I właśnie tutaj pojawiają się pytania o koegzystencję czy tolerancję.

Toruń wydaje się być dobrym miejscem dla dyskusji o etyce i tolerancji. Bowiem właśnie tu w 1645 roku odbyło się Colloquium charitativum, jedyne na świecie spotkanie ekumeniczne w celu pogodzenia katolików i protestantów.

Szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić potocznemu rozumieniu pojęcia "zachowania etyczne" i takim problemom jak:

  • rzetelność i oszustwo w nauce, plagiat, pisanie prac na zlecenie,
  • korupcja a etyka,
  • kodeksy etyczne rozmaitych zawodów, szczególnie tych zaufania publicznego jak dziennikarze, sędziowie, lekarze, adwokaci,
  • niepisane normy etyczne obowiązujące w rozmaitych grupach społecznych,
  • wpływ etyki na rozwój prawa,
  • etyczne zachowania w medycynie – osobiste poglądy, sumienie, moralność,
  • zachowanie człowieka w sytuacjach ekstremalnych,
  • człowiek a przyroda.


Specjalną sesję pragniemy poświęcić wzajemnym relacjom pomiędzy ludźmi nauki należącymi do różnych generacji oraz pytaniom jak wygląda dziś i jak powinna wyglądać relacja mistrz-uczeń, jaka jest dzisiejsza rola profesora uniwersytetu i jego etos, czy obowiązujący aktualnie w Polsce system wspierania rozwoju naukowego ludzi młodych jest właściwy i czy profesor ma szanse odegrać w nim rolę mistrza i twórcy szkoły naukowej. Tu chcielibyśmy podyskutować także o problemie nepotyzmu w nauce.

Program konferencji przewiduje referaty plenarne oraz pogłębiające ich tematykę dyskusyjne sesje panelowe z udziałem zaproszonych wybitnych specjalistów w wyżej nakreślonych dziedzinach. Istotnym elementem Kollegu będzie tradycyjnie Sesja Młodych Badaczy, której zadaniem jest propagowanie idei humboldtowskich oraz pozyskanie utalentowanych kandydatów i zachęcenie ich do ubiegania się o stypendium Fundacji Humboldta.

Mamy nadzieję, że aktualność zaproponowanej tematyki konferencji zachęci humboldtczyków z Polski oraz zagranicy do licznego udziału, a przygotowany program umożliwi gorącą dyskusję z punktu widzenia rozmaitych dziedzin nauki i życia społecznego, przy szerokim udziale uczestników będących w różnym wieku i reprezentujących różnorodne doświadczenia zawodowe i życiowe.

 

Komitet Organizacyjny